Der­mo­mas­sa­ger to inno­wa­cyjne urzą­dze­nie do pod­ci­śnie­nio­wego masażu ciała. Bada­nia dowo­dzą, że naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem walki z cel­lu­li­tem jest wał­ko­wa­nie i rolo­wa­nie skóry i tka­nek pod nią leżą­cych. Ręczny masaż wymaga bar­dzo dłu­giego czasu zabiegu. Alter­na­tywą stało się skon­stru­owa­nie spe­cja­li­stycz­nego apa­ratu , który łączy w sobie masaż z pod­ci­śnie­niem.

Der­mo­mas­sa­ger to połą­cze­nie masażu mecha­nicz­nego z pod­ci­śnie­niem z jed­no­cze­snym odcią­gnię­ciem fałdy skóry — zassa­niem i rolo­wa­niem spe­cjal­nie dosto­so­waną gło­wicą. Pod­czas zabiegu masu­jemy par­tie ciała objęte cel­lu­li­tem naj­czę­ściej są to uda i pośladki. Przed zabie­giem nakła­damy na miej­sce zabie­gowe kosme­tyczne pre­pa­raty anty­cel­lu­li­towe.

Zabieg taki przy wyko­rzy­sta­niu urzą­dze­nia Der­mo­mas­sa­ger nazwany został Cel­lu­lo­gią. Działa ona na skórę i pod­skórną tkankę tłusz­czową, metodę tę zali­cza się do masażu łącz­not­kan­ko­wego, nazy­wa­nego też lipo­ma­sa­żem.

W wyniku zabiegu nastę­puje likwi­da­cja cel­lu­litu poprzez roz­bi­cie komó­rek tłusz­czo­wych oraz w spo­sób widoczny reduk­cja obwo­dów ciała. Bli­zny i roz­stępy stają się mniej widoczne. Zmniej­sze­nie obrzę­ków uzy­ski­wane jest w efek­cie sty­mu­la­cji mikro­krą­że­nia.

Zabieg jest cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyjny i bez­pieczny, wspo­ma­ga­jący natu­ralne pro­cesy zacho­dzące w orga­ni­zmie wyko­ny­wane z wyko­rzy­sta­niem spe­cja­li­stycz­nych pre­pa­ra­tów anty­cel­lu­li­to­wych, mode­lu­ją­cych lub rge­ne­ru­ją­cych.

Masaż próżniowy został uznany za naj­lep­szy w dzie­dzi­nie bez­in­wa­zyj­nej reduk­cji cellulitu!

 Wska­za­nia:

-cel­lu­lit
-brak jędr­no­ści skóry (wiot­kość skóry)
-roz­stępy
-bli­zny
-obrzęki
-przy­go­to­wa­nie do liposukcji 

Prze­ciw­wska­za­nia:

-ciąża
-stany zapalne skóry
-uszko­dze­nia mecha­niczne skóry
-popę­kane naczynka
-nie­wy­dol­ność krążenia
-gorączka
-nad­ci­śnie­nie tętnicze
-skłon­ność do krwa­wień i powsta­wa­nia siniaków

 Efekt zabiegu:

-likwi­da­cja cellulitu
-ujędr­nie­nie skóry
-przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wego metabolizmu
-odmło­dze­nie naskórka
-zwięk­sze­nie pro­duk­cji kola­genu i elastyny
-eli­mi­na­cja toksyn